RSS

Category Archives: เรื่องเล่าจากห้องศิลปะ

นิทรรศการศิลปะ มรภ.สุรินทร์

This slideshow requires JavaScript.

 

 

ป้ายกำกับ:

ดนตรี2554

This slideshow requires JavaScript.

 

ป้ายกำกับ:

กิจกรรม

This slideshow requires JavaScript.

 

 

ป้ายกำกับ:

ระเบียบการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ระเบียบการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ๑

 

๑.      ก่อนเข้าห้องให้นักเรียนถอดรองเท้าวางบนชั้นวางให้เรียบร้อย หรือกรณีที่ชั้นวางเต็มให้

วางเรียงที่ด้านล่างให้เรียบร้อย

๒.    เมื่อนักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล้วพบว่าเครื่องหรืออุปกรณ์

ที่ใช้ชำรุด มีปัญหาการใช้งานให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ผู้สอนโดยด่วน 

๓.    ห้ามติดตั้งดาวน์โหลดหรือคัดลอก เคลื่อนย้ายโปรแกรม ทุกประเภทลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

โดยไม่ได้รับอนุญาต

๔.    ห้ามถอดเปลี่ยน เคลื่อนย้าย อุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์                   

๕.    ในกรณีที่ผู้สอนอนุญาตให้เล่นเกม หรือใช้อินเตอร์เน็ตจะอนุญาต ดังนี้

     -  กรณีเล่นเกมส์ให้นักเรียนเล่นเกมบนอินเตอร์เน็ตเท่านั้น และเป็นเกมส์ที่เหมาะสมด้านคุณธรรม

        จริยธรรมหรือเป็นเกมส์ที่ไม่เน้นความรุนแรง 

     -  กรณีเล่นอินเตอร์เน็ต  ไม่เปิดเว็บที่ไม่เหมาะสม และไม่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทุกประเภท

        โดยไม่ได้รับอนุญาต

๖.     ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องปฏิบัติการในช่วงที่มีกิจกรรมโรงรียน ดังนี้   

     -  สอบกลางภาค / ปลายภาค  ,  กีฬาสี  ,  ลูกเสือ

     *  หลังจากกิจกรรมอนุญาตให้ใช้ได้ตามปกติ

๗.    ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม น้ำเปล่า เข้ามารับประทานในห้อง

๘.    ในกรณีที่นักเรียนใช้บริการในช่วงที่มีการเรียนการสอนของวิชาอื่น นักเรียนจะต้องมี

แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ก่อนมาใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

๙.     รักษามารยาท คำพูด ความประพฤติต่อผู้ให้บริการ

บทลงโทษนักเรียนที่ทำผิดระเบียบ

                    ๑.       ตักเตือน และบันทึกการตักเตือน

                   ๒.     บันทึกการผิดระเบียบ ครั้งที่ ๑  และแจ้งอาจารย์ประจำชั้น / อาจารย์ผู้สอน

                   ๓.     บันทึกการผิดระเบียบ ครั้งที่ ๒  และแจ้งอาจารย์ประจำชั้น / อาจารย์ผู้สอน

                   ๔.     บันทึกการผิดระเบียบ ครั้งที่ ๓  และแจ้งอาจารย์ประจำชั้น / อาจารย์ผู้สอน

                        -  เสนออาจารย์ผู้สอนปรับตกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                        -  ตัดสิทธิ์การให้บริการ

 

 

ป้ายกำกับ:

แบบสำรวจความคิดเห็น

 

ป้ายกำกับ:

ลูกชายสุด LOVE

 

ป้ายกำกับ:

ตัวอย่าง

ระเบียบการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ๑

 

๑.      ก่อนเข้าห้องให้นักเรียนถอดรองเท้าวางบนชั้นวางให้เรียบร้อย หรือกรณีที่ชั้นวางเต็มให้

วางเรียงที่ด้านล่างให้เรียบร้อย

๒.    เมื่อนักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล้วพบว่าเครื่องหรืออุปกรณ์

ที่ใช้ชำรุด มีปัญหาการใช้งานให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ผู้สอนโดยด่วน 

๓.    ห้ามติดตั้งดาวน์โหลดหรือคัดลอก เคลื่อนย้ายโปรแกรม ทุกประเภทลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

โดยไม่ได้รับอนุญาต

๔.    ห้ามถอดเปลี่ยน เคลื่อนย้าย อุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์                   

๕.    ในกรณีที่ผู้สอนอนุญาตให้เล่นเกม หรือใช้อินเตอร์เน็ตจะอนุญาต ดังนี้

     -  กรณีเล่นเกมส์ให้นักเรียนเล่นเกมบนอินเตอร์เน็ตเท่านั้น และเป็นเกมส์ที่เหมาะสมด้านคุณธรรม

        จริยธรรมหรือเป็นเกมส์ที่ไม่เน้นความรุนแรง 

     -  กรณีเล่นอินเตอร์เน็ต  ไม่เปิดเว็บที่ไม่เหมาะสม และไม่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทุกประเภท

        โดยไม่ได้รับอนุญาต

๖.     ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องปฏิบัติการในช่วงที่มีกิจกรรมโรงรียน ดังนี้   

     -  สอบกลางภาค / ปลายภาค  ,  กีฬาสี  ,  ลูกเสือ

     *  หลังจากกิจกรรมอนุญาตให้ใช้ได้ตามปกติ

๗.    ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม น้ำเปล่า เข้ามารับประทานในห้อง

๘.    ในกรณีที่นักเรียนใช้บริการในช่วงที่มีการเรียนการสอนของวิชาอื่น นักเรียนจะต้องมี

แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ก่อนมาใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

๙.     รักษามารยาท คำพูด ความประพฤติต่อผู้ให้บริการ

 

ป้ายกำกับ:

ทดสอบ

 

นักดนตรีขั้นเทพ

The  star  คนต่อไป

 

ป้ายกำกับ:

อบรม

นายพรสวัสดิื  ทองเหลือ

โรงเรียนบ้านตาอุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

 

 

ป้ายกำกับ:

about

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ทัศนศิลป์                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                             รหัสวิชา  ศ 21103

เวลา  40 ชั่วโมง                                                                 จำนวน  0.5 หน่วยกิต

มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและนำเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค  วิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพิจารณาคุณค่า

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

 

ป้ายกำกับ:

 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 154 other followers